Eurobarometras

Pavadinimas yra dirbtinai sutrauktas iš junginio Europos barometras pirmojo žodžio Europa pradžios ir viso antrojo žodžio barometras. Tokie sudurtiniai sutrauktiniai pavadinimai rašomi su kabutėmis, pvz.: „Eurobarometro“ pranešimo duomenimis (plg. angl. According to the Eurobarometer Report).


makro-, mikro-

Nelietuviškos kilmės dėmenys mikro- ir makro- vieni nerašomi, jie gali būti tik sudurtinių žodžių pirmasis dėmuo ir rašomi kartu su antruoju, pvz.: Būtina Europos priežiūros institucija, kuri prižiūrėtų mikro ir makro lygių (=mikrolygių ir makrolygių) finansų stabilumą. Taupumo sumetimais galima praleisti pasikartojančią žodžio dalį, jos vietą žymint brūkšneliu: mikro- ir makrolygis, pvz.: Svarstomos ir numatomos makro ir mikrolygio (=makro- ir mikrolygio) rizikos ribojimo priežiūros priemonės iš esmės yra tinkamos ir tikslingos; Toliau pateikiamų lentelių šaltinyje nurodomi makro duomenys (=makroduomenys). Tačiau brūkšneliu netinka jungti atskirus sudurtinio žodžio dėmenis, pvz.: Makro-Ekonominė (=makroekonominė) parama. Dar žr. mikro-.


metaforinių terminų rašymas

Metaforiniai terminai rašomi be kabučių, pvz.: Finansiniai konglomeratai yra labai nevienalyčiai, jiems būdinga struktūrų kompleksiškumas, bendra akcijų nuosavybė, „auksinės akcijos“ (=auksinės akcijos) (angl. golden skares); Kinijoje vykdoma daug „plyno lauko“ investicijų (=plyno lauko) investicijų; Gerinti verslo aplinką siekiant padidinti „plyno lauko“ (=plyno lauko) tiesiogines užsienio investicijas; Diskusijas galėtume pradėti nuo „vieno langelio“ (=vieno langelio) principo; Norint padidinti veiksmingumą, sumažinti biurokratizmą ir išlaidas, svarbu šiame sektoriuje įsteigti „vieno langelio“ (=vieno langelio) administracinę įstaigą.


projektas EMARS

Santrumpos, teikiamos didžiosiomis raidėmis, su kabutėmis nerašomos. Rašytina projektas EMARS, sistema RAPEX ir pan. Taip pat be kabučių rašoma, jei visas tekstas teikiamas didžiosiomis, pvz.: PROJEKTAS EMARS, SISTEMA RAPEX.


vadinamas

Su žodžiu vadinamas vartojami terminai kabutėse nerašomi, pvz.: „Konkurencijos teisės aktais“ (=Konkurencijos teisės aktais) vadinami kiekvienos iš CA Šalies respublikų nacionaliniai konkurencijos teisės aktai, priimti arba toliau taikomi pagal 279 straipsnį; Kol Centrinės Amerikos konkurencijos institucija neįsteigta ir nepradėjo veiklos pagal 279 straipsnį, „konkurencijos institucijomis“ (=konkurencijos institucijomis) vadinamos kiekvienos iš CA Šalies respublikų nacionalinės konkurencijos institucijos.


vadinamasis

Po žodžio vadinamasis vartojami tiek tiesioginės, tiek perkeltinės reikšmės žodžiai ar pasakymai kabutėse nerašomi. Metaforiniai terminai (jei juos sudaro bendriniai žodžiai) visada rašomi be kabučių ir mažosiomis raidėmis, pvz.: Ši suma bus gauta 640 EUR bazinį tarifą per dieną padauginus iš fiksuoto kintamojo, vadinamojo „kintamojo n“ (=vadinamojo kintamojo n), atspindinčio Ispanijos Karalystės mokumą; Pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse tai buvo vienas iš veiksnių, paskatinusių nesenus sukilimus, vadinamąjį „Arabų pavasarį“ (=vadinamąjį arabų pavasarį).

Dar žr. taip vadinamas.


uraganų vardai

Uraganų vardai (kaip ir kiti geografinių, gamtos objektų pavadinimai) pradedami rašyti didžiąja raide, be kabučių, prieš vardą esantis gimininis žodis uraganas rašomas mažąja raide. Sakinyje linksniuojami abu žodžiai: ir gimininis žodis, ir vardas, pvz.: 2007 m. uraganas „Kyrill“ (=uraganas Kyrilas) padarė daug žalos šiaurės vakarų Europos žemumose; Suteikti finansinę paramą Prancūzijos žuvų auginimo įmonėms, nukentėjusioms nuo Prancūzijoje siautusio uragano Ksintija (=uragano Ksintijos); Martinika ir Gvadelupa 2007 m. rugpjūčio mėn. nukentėjo nuo uragano Dynas (=uragano Dyno), pateikta paraiška gauti paramą iš Fondo.