Derinimo problemų kyla, kai veiksniai yra keli, o tarinys – sudėtinis arba kai pažyminiai yra keli.


kelių veiksnių ir tarinio derinimas

Esant keliems vienarūšiams skirtingų giminių ir (ar) skaičiaus veiksniams, paprastai prieš veiksnį einantis tarinys derinamas su artimiausiuoju veiksniu, pvz.: Akte nurodomos pastabos, siūlymai, taip pat trūkumai ir rekomendacijos; taip pat gali būti vartojama bevardė giminė, pvz.:  Akte nurodoma pastabos, siūlymai, taip pat trūkumai ir rekomendacijos. Administracinėje kalboje ne klaida (šalutinis normos variantas) būtų ir apibendrinamosios vyriškosios giminės daugiskaita, pvz.: Akte nurodomi pastabos, siūlymai, taip pat trūkumai ir rekomendacijos.

Po veiksnių einantis tarinys dažniausiai gauna daugiskaitos vyriškosios giminės formas, pvz.: Radiofoninio bendradarbiavimo biuro kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, teisės ir pareigos perduodami ORTF; Tokie nukrypimai ir jų priežastys nurodomi finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte; Valstybių narių atliekamas transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimas ir teikiamos teršalų ataskaitos yra suderinami su Eurostatui teikiamais nacionaliniais energijos balansais; Siekdamas, kad mokamas avansas ir išlaidos būtų tinkamai įforminti, mokėjimų tarpininkas pateikia atsakingai tarnybai ataskaitas. Su artimiausiu veiksniu suderintas toks tarinys laikytinas šalutiniu normos variantu, pvz.: Pareigūnų kvalifikacija, sugebėjimai, profesinė veikla ir asmeninės savybės įvertinamos (‖ įvertinami) per atestaciją.

Kai veiksniai yra abstrakčios reikšmės vienaskaitiniai daiktavardžiai, tarinys paprastai irgi yra vienaskaitos formos, pvz.: Valstybinė miškų inventorizacija ir apskaita valstybiniuose ir privačiuose miškuose atliekama valstybės lėšomis. Daugiskaitos forma būtų laikoma šalutiniu normos variantu, pvz.: Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas yra nurodyti (‖ nurodytas) vienoje draudimo sutartyje.

Prieš veiksnių eilę gali būti vartojami apibendrinamieji žodžiai (duomenys, elementai, informacija, dokumentai, klausimai, dalykai), pvz.:  Paraiškoje pateikiami šie duomenys: institucijos, įstaigos arba organizacijos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas, darbuotojo pareigos.

Jei vienarūšiai veiksniai sujungti skiriamaisiais jungtukais ar, arba, kurie žymi, kad iš išvardytų elementų pasirenkamas vienas, vartojamas vienaskaitos formos tarinys, pvz.: Jame nurodoma, koks teisės aktas ar priemonė yra tinkami (=tinkamas / tinka) norint pasiekti piliečių iniciatyvos tikslus.


kelių pažyminių ir pažymimojo žodžio derinimas

Nors Lietuvių kalbos gramatikoje (3 t., Vilnius, 1976, p. 586) rašoma, kad vienarūšiai derinamieji pažyminiai būtinai turi būti suderinti su savo pažymimuoju žodžiu gimine, skaičiumi ir linksniu (Rytinėje ir šiaurinėje dalyje beveik nuolat bus giedra; Turi būti susidorota su pernelyg didelių susikaupusių valstybinio ir privačiojo sektoriaus skolų pasekmėmis), tačiau šiuo metu administracinėje kalboje tokiais atvejais įsigalėjo semantinis (nepilnasis) derinimas siekiant kuo tiksliau perteikti informaciją, pvz.: Pirmoji ir antroji diskusijos (| diskusija); Leidimų kainas, išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose (| pastraipoje) nurodytus atvejus, nustato nuomininkai; Plėtoti konkurencingą socialinę ekonomiką ir pirmenybę teikti asmeninėms ir kolektyvinėms (| asmeninei ir kolektyvinei) sąžinei, laisvei ir atsakomybei; Reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų ir instituciniu, ir nacionaliniu lygmenimis (| lygmeniu). Panašiai elgiamasi ir su vienarūšiais nederinamaisiais pažyminiais, pvz.: Pavyzdžiui, atlikti tarpininkų ir derybininkų vaidmenis (| vaidmenį ) ir padėti įgyvendinti konflikto sprendimo priemones.

Kai derinamasis pažyminys eina prieš vienarūšių skirtingų giminių ir (ar) skaičiaus pažymimųjų žodžių eilę, paprastai jis vartojamas tokios formos, kokią turi artimiausias vienarūšis elementas, pvz.: Skaičiuojami (‖ Skaičiuojamos) įstatymų nustatyti (‖ nustatytos) baudos ir delspinigiai; Europos Komisija kasmet praneš, kaip naudojamos ES lėšos, skirtos globos institucijose augančių vaikų tinkamai priežiūrai ir gydymui užtikrinti. (Ir gydymas, ir priežiūra turi būti tinkami).

Jei pažyminys eina po skirtingų giminių ir (ar) skaičių pažymimųjų žodžių eilės, derinama semantiškai, t. y. parenkama vyriškosios giminės daugiskaitos forma, nes kalbama apie kelis dalykus, pvz.: Visos priemonės, veiksmai ir tikslai, nustatyti naujoje bendrojoje aplinkosaugos veiksmų programoje, turėtų būti įgyvendinami pagal pažangaus reglamentavimo principus; Kompetentingos institucijos paskyrimas neturėtų daryti įtakos kitų valdžios institucijų vaidmeniui ir atsakomybei, susijusiems su paraiškos nagrinėjimu ir sprendimo dėl jos priėmimu; Reikia suteikti suteikti impulsą viešiesiems ir privatiesiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms, būtiniems norint diegti inovacines technologijas. Tokiais atvejais derinti su artimiausiu pažymimuoju žodžiu (t. y. vartoti moteriškosios giminės būdvardiškąjį žodį) netinka, nes tada pažyminys būtų priskiriamas tik artimiausiam moteriškosios giminės pažymimajam žodžiui.

Vienaskaitos formos pažymimasis žodis būna tada, kai jis pats yra vienaskaitinis, pvz.: Fondo turtą sudaro piniginės lėšos, vertybiniai popieriai, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas; Bendrijos kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas.


įvardžio, jungiančio šalutinį sakinio dėmenį, derinimas

Administracinėje kalboje, siekiant išvengti galimos dviprasmybės,  šalutinis sakinio dėmuo, kuris pagal reikšmę siejamas ne su vienu, o su keliais žodžiais, jungiamas santykinio įvardžio kuris daugiskaitos forma, pvz.: Nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrenginiams bei nematerialiajam turtui, kurie išlaiko savo vertę eurais tokiu kursu, kuris galiojo jų įsigijimo dieną, taikomi skirtingi perskaičiavimo metodai; Komisija ragina, kad visi tarptautiniai subjektai ir užsienio įmonės, kurios (=kurie) veikia regione, būtų tinkamai reguliuojamos (=reguliuojami) ir skaidriai praneštų apie savo veiklą bei įplaukas; Gerinama interneto kokybė, kaina ir greitis Europos Sąjungos regionuose ir valstybėse, kuriose (=kuriuose) nėra geros kokybės ryšio.

Vienaskaitos formos santykinis įvardis kuris gali būti tada, kai šalutinis sakinio dėmuo pažymi kelis vienaskaitinius žodžius, pvz.: „ekonominiai ištekliai“ – tai bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti.

Kai pažymimasis žodžių junginys sudarytas iš kiekio žodžio ir turinio kilmininko, galimi įvairūs derinimo variantai, pvz.: Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą naudoti Europos paveldo ženklą kaip vieną iš veiksmingesnių priemonių, skirtą (| skirtų) atotrūkiui tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių mažinti; Tai viena iš korupcijos sričių, su kuria (| su kuriomis) itin sunku kovoti; Tai viena iš bėdų, graužiančių (| graužianti) demokratijos pamatus; Dauguma viešųjų darbų ir kitų sutarčių yra iš dalies finansuojama (| finansuojami) iš Europos Sąjungos lėšų.

Institucija yra subjektas, kuris atidžiai seka kasdienį finansų rinkų veikimą ir yra su juo geriausiai susipažinusi (=susipažinęs) (sudėtinio sakinio šalutinio dėmens vardinės tarinio dalies giminė turėtų būti derinama su šalutinio dėmens veiksniu (kuris), o ne su pagrindinio dėmens veiksniu (institucija).


simbolinių pavadinimų derinimas

Simboliniai pavadinimai vartojami tos pačios giminės kaip jų gimininiai žodžiai, pvz.: automobilių gamintoja bendrovė „Volvo“ ir automobilių gamintojas koncernas „Volvo“. Administraciniuose tekstuose simbolinis pavadinimas vartojamas su gimininiais žodžiais, pagal kuriuos ir parenkama simbolinio pavadinimo giminė. Jei tas pats simbolinis pavadinimas tekste kartojamas daug kartų, pirmą kartą reikia nurodyti jo gimininius žodžius, o vėliau jų galima ir nebekartoti, jei sakinio sintaksiniai ryšiai yra aiškūs. Negerai, kai simbolinis pavadinimas tame pačiame tekste vartojamas be gimininių žodžių ir skirtingos giminės, pvz.: Teikdama palyginti mažas, apie 3 000 EUR paskolas, Mikrofond (–Teikdamas palyginti mažas, apie 3 000 EUR paskolas, bankas Mikrofond) pirmiausiai orientuojasi į smulkiuosius verslininkus. Dėl to Mikrofond (plg. šis bankas) yra atstovaujamas kaimo vietovėse.

Semantiškai derinama, kai moteris apibūdinama daiktavardžiais, neturinčiais moteriškosios giminės, pvz: Puiki dainininkė, vienas gražiausių Lietuvos sopranų, K. Zmailaitė vertinama už nuostabų balsą; Buvusio Liberijos vadovo Čarlzo Teiloro teisme modelis Naomi Campbell prisipažino gavusi „nešvarių“ deimantų.