Administracinėje kalboje plačiai vartojamas objekto turiniui ir su juo susijusiems dalykams nusakyti, pvz.: Susitarė dėl papildomo mokesčio dydžio; Komitetas yra susirūpinęs dėl elektroninių nusikaltimų;

Prielinksnio dėl konstrukcijos gali būti vartojamos dokumentų turiniui apibūdinti, pvz.: Tarybos direktyva dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos; Tarybos sprendimas dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis su Lietuva pradžios; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl variklinių transporto priemonių garso lygio; Komisijos komunikatas dėl bendros Europos geležinkelių erdvės plėtros; Baltoji knyga dėl draudimo garantijų sistemų; Žalioji knyga dėl Europos piliečių iniciatyvos; Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų; Tarybos rezoliucija dėl Europos daugiakalbystės strategijos;Tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje; skundas dėl sprendimo pakeisti nekilnojamojo turto rūšį. Tame pačiame dokumento pavadinime gali būti ir kelios prielinksnio dėl konstrukcijos: Komisijos komunikatas dėl konsultacijų dėl žvejybos galimybių; Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendro skaidrumo registro sudarymo.

Prielinksnio dėl konstrukcijos dažnai konkuruoja su kitais dokumentų pavadinimų struktūros tipais; jei galima rinktis, pagrindinis raiškos variantas turėtų būti kilmininko junginys, kartais gali būti ir bendraties ar prielinksnio apie (pažymų pavadinimuose) konstrukcijos, pvz.:

deklaracija dėl: deklaracija dėl kiekvienos iš šių delegacijų vidaus valdymo ir kontrolės sistemų (‖ kiekvienos iš šių delegacijų vidaus valdymo ir kontrolės sistemų deklaracija);

gairės dėl: Ar yra parengtos gairės dėl linijos steigimo ir koordinavimo? (‖ Ar yra parengtos linijos steigimo ir koordinavimo gairės);

pažyma dėl: Prie reglamento pasiūlymo pridedama finansinė pažyma dėl planuojamų biudžeto asignavimų (‖ apie planuojamus biudžeto asignavimus );

planas dėl: Europos planas dėl kovos su skurdu ir socialine atskirtimi (Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas);

prašymas dėl: Nebuvo pateiktas prašymas dėl (‖ išieškojimo išieškojimo prašymas); Prašymas dėl sumokėto muito grąžinimo (‖ grąžinti sumokėtą muitą) laikomas tinkamai pagrįstu;

programa dėl: Teminė programa dėl aplinkos ir tvaraus gamtinių išteklių valdymo (‖ Teminė aplinkos ir tvaraus gamtinių išteklių valdymo programa);

taisyklės dėl: Projekte pateiktos naujos taisyklės dėl Europos politinių partijų ir politinių fondų finansavimo (Europos politinių partijų ir politinių fondų finansavimo taisyklės). Kai kalbama tik apie tvarką, o ne apie dokumentą, vartojama prielinksnio dėl konstrukcija Turėtų būti nustatytos taisyklės dėl dalyvių skaičiaus ir jų įsisteigimo vietos; Direktyvos 2006/43/EB taisyklės dėl viešojo intereso įmonių metinių finansinių ataskaitų galėtų būti iš esmės patobulintos.

Kai gali susidaryti dviprasmybė dėl kilmininko vietos ar kelių kilmininkų, prielinksnio dėl konstrukcijos neišvengiamos, pvz.: Europos strategija dėl geresnio interneto vaikams; Europos planas dėl automobilių pramonės.

Dar žr. ataskaita, apie.

Geriau vartoti kilmininko ar bendraties konstrukcijas ir kitais atvejais, kai reikia apibūdinti kokių nors veiksmų turinį, pvz.:

įsipareigojimai dėl: įsipareigojimai dėl keitimosi informacija (keistis informacija); įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo ( teikti reguliariojo oro susisiekimo paslaugas); įsipareigojimai dėl žvejybos nutraukimo visam laikui ( nutraukti žvejybą visam laikui);

ketinimas dėl: Šalys viena kitai praneša apie savo ketinimus dėl Susitarimo pratęsimo (pratęsti Susitarimą) penkerių metų laikotarpiui; Į šalių pareikštą ketinimą dėl sandorio apmokestinimo PVM ( apmokestinti sandorį PVM) reikia atsižvelgti bendrai vertinant tokio sandorio aplinkybes;

susirūpinimas dėl: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija išreiškė susirūpinimą dėl planuojamos reformos ( planuojama reforma); Suinteresuotieji subjektai išreiškė susirūpinimą dėl sprendimo priėmimo priežasčių formulavimo (pateikiama neišsami informacija ir motyvai) ( sprendimo priėmimo priežasčių formulavimu).

tyrimas dėl: Dar neatliktas platus ir išsamus tyrimas dėl vaikų pirštų antspaudų naudojimo (‖ vaikų pirštų antspaudų naudojimo tyrimas); Ginčijamas sprendimas buvo priimtas atliekant tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų (konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą);

vertinimas dėl: Atliktas vertinimas dėl turto, elgesio, padėties, veiklos, darbo, įsipareigojimų, programos (‖ Turto, elgesio, padėties, veiklos, darbo, įsipareigojimų, programos vertinimas).

Prielinksnio dėl konstrukcijos stumia iš vartosenos kitus prielinksnius, pvz.: bendras požiūris dėl muitų politikos (į muitų politiką); apklausa dėl bandomojo projekto (apie bandomąjį projektą); nuomonė dėl Komisijos finansų valdymo ( apie Komisijos finansų valdymą).