kieno ataskaita / ataskaita dėl

Būdingiausia ataskaitos turinio forma – kilmininko junginys, pvz.: Antroji plieno pramonės restruktūrizavimo Bulgarijoje ir Rumunijoje stebėsenos ataskaita; Ragina delegaciją pateikti Žmogaus teisių pakomitečiui savo vizito ataskaitą; Tarpinė socialinės tikrovės apžvalgos ataskaita parengta atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos prašymą.

Konstrukcija ataskaita dėl gali būti vartojama, kai pateikiami ne tik statistiniai duomenys, bet ir jų analizė, taip pat nurodomos priežastys, lemiančios tokią padėtį, nagrinėjami sunkumai, su kuriais tenka susidurti, numatomos veiklos perspektyvos ir kiti su esama padėtimi susiję dalykai, pvz.: Komisijos ataskaita dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2010 m. veiklos; Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo; Komisijos ataskaita dėl pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos programų įgyvendinimo; Tarpinė ataskaita dėl verslo draudimo buvo paskelbta 2010 m. sausio 24 d. Dar žr. dėl.

Konstrukciją ataskaita apie galima vartoti, jei kitos raiškos priemonės (kilmininko junginys ar konstrukcija ataskaita dėl) netinka dėl reikšmės, galimos dviprasmybės ar kai jau užimta kilmininko pozicija, pvz.: ataskaita apie darbuotojus; Pažangos ataskaita apie Komisijos reformą; Reikalaujama reguliariai, ne rečiau kaip kas trejus metus, teikti ataskaitą apie bandymuose naudojamų gyvūnų skaičių ir rūšis.

Kai gali būti vartojamos kitos raiškos priemonės, prielinksnio apie konstrukcija taisytina, pvz.: Rengiama ataskaita apie globalizacijos socialines pasekmes (globalizacijos socialinių padarinių ataskaita); Asmenys, įsteigę darbo vietą sau pirmą kartą, teikia ataskaitą apie vykdomą veiklą (–vykdomos veiklos ataskaitą); Žirgynai Tarnybai pateikia pažymas apie faktinį kontroliuotų ar vertintų gyvulių skaičių ir ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą (–faktinio lėšų panaudojimo ataskaitą); Ataskaita apie 2012 m. balandžio mėn. rinkimus (–2012 m. balandžio mėn. rinkimų ataskaita) bus pateikta kitais metais.