Įnagininkas atžvilgiu (kaip polinksnis) vartojamas, kai jo konstrukcija nurodo ko nors pagrindą pagal pašalinį, veiksmą arba būseną sąlygojantį objektą, pvz.: Per dvejų metų vertinimo laikotarpį Bulgarijos levas tebebuvo visiškai stabilus euro atžvilgiu (nurodoma, kokiu pagrindu vertinamas levo stabilumas).

Neteiktinas tiesioginiam santykiui su objektu reikšti (tais atvejais, kai tinka naudininkas arba prielinksnio prieš konstrukcija), pvz.: Dėl tokio paskirstymo metodo atsiranda nelygybės jausmas kai kurių ES ūkininkų atžvilgiu (=kai kuriems ES ūkininkams sudaromos nevienodos sąlygos, galimybės / atsiranda kai kurių ES ūkininkų nelygybė); Pasiūlymu Komisija akivaizdžiai siekia nustatyti, kokią balso teisę turės valstybės narės priimant dokumentą ir kiek priimtas dokumentas bus taikytinas jų atžvilgiu (=bus joms taikytinas); Korėjai sudaromas pranašumas Europoje įsikūrusių gamintojų atžvilgiu (=prieš Europoje įsikūrusius gamintojus); Pusiausvyra tarp neoficialios priežiūros (šeimoje, už darbo rinkos ribų) ir oficialios priežiūros (teikiamos socialinių tarnybų arba per rinkos mechanizmus) turės didelį poveikį darbo pasiūlai, ypač moterų atžvilgiu (=ypač moterims).

Kai reiškiamas priežasties santykis, konstrukcijos su atžvilgiu (požiūriu) nėra pati tinkamiausia raiškos priemonė. Pirmenybė teiktina prielinksninei konstrukcijai su dėl, nes tai įprasčiausia lietuvių kalbos priežasties santykio reiškimo priemonė. Svarbu ir tai, kad  administracinės kalbos pasakymams teikia labai reikalingą glaustumą, pvz.: Europos Sąjunga raginama imtis veiksmų, kad žmonės būtų saugūs savo sutaupytų lėšų atžvilgiu (–dėl savo sutaupytų lėšų).


klausimo / klausimų atžvilgiu

Trumpiau ir sklandžiau vartoti vieną įnagininką klausimais, pvz.: Tačiau bendroji pozicija šio klausimo atžvilgiu (–šiuo klausimu) yra išsamesnė; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencija šiek tiek apribota užsienio ir saugumo politikos bei policijos ir saugumo politikos klausimų atžvilgiu (–klausimais).