Naudininkas vartojamas tikslui ar paskirčiai reikšti, pvz.: Dvišaliai forumai tapo pagrindine vieta politiniams tikslams siekti; Sudaryta komisija sprendimo projektui parengti.

Dar žr. skirtas.


Vartojama, kai veiksmažodinis daiktavardis yra sukonkretėjęs, tapęs terminu, pvz.: Tam tikra pareigūno darbo laiko dalis skiriama atstovavimo veiklai, atstovavimui gali būti skiriamas ir visas darbo laikas; Paskyrimų tarnyba neprivalėjo, kiek tai susiję su 2004 m. paaukštinimo procedūra, skirti pareigūnams, kurių turimas balų skaičius beveik siekia paaukštinimui reikalingų balų ribą, trūkstamų balų.

Dar žr. valdymas.


Veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagą -imas (-ymas), naudininkas nevartojamas tikslui su paskirties atspalviu reikšti, kai jį gali atstoti bendratis, pvz: Itin daug dėmesio skiriama korupcijos nustatymui ir susijusių nuostolių sumažinimui (=korupcijai nustatyti ir susijusiems nuostoliams sumažinti); Pranešėjas siūlo visą dėmesį skirti įmonės įtraukimui (=tam, kad įmonė būtų įtraukta) į agentūrų priežiūros veiklą ir institucijos naujų užduočių ir naujų įgaliojimų apibrėžimui (=naujoms užduotims ir naujiems įgaliojimams apibrėžti); Dvi institucijos daugiausia dėmesio skiria veiksmingam Sąjungos teisės perkėlimui ir taikymui (=Sąjungos teisei veiksmingai perkelti ir taikyti).


Nevartojamas apibūdinti dalykui, pasakytam daiktavardžiu, nereiškiančiu priemonės, pvz.:

paraiška parodai rengti, banko licencijai gauti, licencijai pratęsti (=paraiška rengti parodą, gauti banko licenciją, pratęsti licenciją; parodos rengimo paraiška, licencijos pratęsimo paraiška);

pasiūlymas darbui gerinti, sutarčiai sudaryti, akcijoms supirkti (=pasiūlymas gerinti darbą, sudaryti sutartį, supirkti akcijas; pasiūlymas, kaip gerinti darbą).

Naudininkas su bendratimi yra šalutinis variantas (pagrindinis variantas galininkas su bendratimi) apibūdinti dalykui, pasakytam daiktavardžiu, turinčiu priemonės atspalvį, pvz.: Nustačius faktus apie riebalų įtaką sveikatai, daugelio šalių sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi priemonių jų vartojimui mažinti (‖ mažinti jų vartojimą); Be jokio recepto siūloma fantastiška gausa priemonių sveikatai gerinti (‖ gerinti sveikatą); Ėmėsi priemonių taisyti įstatymą (‖ įstatymui taisyti).


suteikti postūmį kam

Pirmenybė teiktina gyvesniems sklandesniems pasakymams. Vietoj junginio suteikti postūmį (juo dažnai verčiamas angl. to contribute) kur kas labiau tinka padėti, prisidėti prie, įnešti indėlį. Galimi ir kiti taisymo variantai: paskatinti, paremti, palaikyti, sustiprinti ir kt. – tai priklauso nuo originalo formuluotės, taip pat nuo stiliaus ir konteksto, pvz.: Taigi, tai suteiks postūmį pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui (–padės pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui; prisidės prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo; įneš indėlį į pažangų, tvarų ir integracinį augimą) kartu siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų ir prioritetų;

„Penktoji laisvė“, t. y. laisvas žinių judėjimas, kurio siekti ragino 2008 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, suteiks postūmį iniciatyvos „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“ įgyvendinimui (–padės įgyvendinti iniciatyvą; prisidės prie iniciatyvos įgyvendinimo; įneš indėlį į iniciatyvos įgyvendinimą; bus paskata įgyvendinti iniciatyvą);

Teisiniu požiūriu Komisijos dokumente nurodytos sutartys yra tokia sutartinių santykių su viešaisiais subjektais kontekste minima priemonė, kuri suteiks postūmį nuolatinėms didesnio energijos vartojimo efektyvumo paieškoms (–kuri paskatins, išplės nuolatines didesnio energijos vartojimo efektyvumo paieškas).