Leidinys Administracinės kalbos aktualijos parengtas panašiai kaip Kanceliarinės kalbos patarimai (toliau – KancKP), tai lyg savotiškas šio leidinio papildymas. Čia aptariami ir tokie administracinės kalbos reiškiniai, kurių KancKP nėra, ir tokie, kurie į šį leidinį pateko, tačiau šiuo metu jų vartosena yra pasikeitusi arba pateikiama naujų aktualių vartojimo atvejų.


Administracinės kalbos aktualijose straipsniai išdėstyti antraštinių žodžių (antraščių) abėcėlės tvarka. Antraštės yra dviejų rūšių:

  1. administracinėje kalboje vartojami terminai ar šioje srityje vartojami savarankiški ir tarnybiniai žodžiai: ataskaita, spręsti, bei, dėl.
  2. gramatines kategorijas reiškiančios ir kitokio pobūdžio apibendrinamosios antraštės, pvz.: derinimas, kilmininkas, valdymas.

Po antraštinio žodžio gali būti pateikiama paantraštė: žodžio forma (atžvilgiu); žodžių junginys (kieno ataskaita); žodžiai, kurių reikšmės painiojamos, skiriami žvaigždute * (įtaka * poveikis); panašios reikšmės reiškiniai skiriami pasviruoju brūkšniu (kieno ataskaita / ataskaita dėl).


Antraštinių žodžių straipsnių struktūra gali būti dvejopa:

1) paprastai straipsniai pradedami apibūdinant taisyklingą vartoseną, tam remiamasi Lietuvių kalbos žodynu, Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, Lietuvių kalbos gramatikos trečiu tomu, Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, KancKP, Kalbos patarimų knygelėmis, Jono Šukio knyga Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos ir kitais norminę vartoseną teikiančiais leidiniais ar straipsniais (žr. literatūros sąrašą). Toliau aptariama probleminė vartosena, nurodomas jos normiškumo laipsnis, teikiami taisyklingi variantai.

2) Kartais straipsnyje aiškinami tik probleminiai antrašinio žodžio vartojimo atvejai, jei norminė vartosena yra plačiai aptarta kituose leidiniuose.


Kalbos reiškinių variantų normiškumas žymimas taip pat, kaip ir Kalbos patarimų leidinyje:

sinonimiškai vartojami lygiaverčiai normos variantai skiriami vienu statmenu brūkšniu, pvz., atsiranda (| randasi);

šalia galimų šalutinių normos variantų, kurie turi teiktinesnių pakaitų žodžių ar junginių, pagrindiniai normos variantai pateikiami po dviejų lygiagrečių statmenų brūkšnių, pvz., netrukdo toliau eiti savo pareigas ( eiti savo pareigų);

vengtinų vartoti variantų taisyklingi pakaitai pateikiami skliaustuose po horizontalaus brūkšnio, pvz., klausimo atžvilgiu (–šiuo klausimu);

neteiktinų vartoti variantų taisyklingi pakaitai pateikiami skliaustuose po lygybės ženklo pvz., įtakoti (=veikti, lemti, daryti poveikį, įtaką).


Literatūros sąrašas

Akelaitis G. Konstrukcijos su atžvilgiu, požiūriu administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra 2005 78: 67–78.

Bendrasis praktinis vadovas. Prieiga internete http://bookshop.europa.eu/lt/europos-parlamento-tarybos-ir-komisijos-bendrasis-praktinis-vadovas-asmenims-rengiantiems-bendrijos-teis-s-aktus-pbKA4502094.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. 3-ias elektroninis leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. Prieiga internete http://dz.lki.lt.

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Red. Vytautas Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas. Prieiga internete http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/guidelines/documents/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf.

Institucijų leidinių rengimo vadovas.Prieiga internete publications.europa.eu/code/lt/lt-000100.htm.

Kanceliarinės kalbos patarimai. Sud. Pranas Kniūkšta. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, internetinis leidimas, 2007. Prieiga internete http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis.

Kniūkšta P. Administracinė kalba ir jos vartosena. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.

Labutis V. Valstybės atstovavimas ar atstovavimas valstybei? – Gimtoji kalba 1995 8–9, 13–14.

Labutis V. Lietuvių kalbos sintaksė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.

Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė. Vyr. red. Kazys Ulvydas, Vilnius: Mokslas, 1976.

Lietuvių kalbos žodynas 1–20 (elektroninis variantas). Vyr. red. G. Naktinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. Prieiga internete www.lkz.lt.

Kalbos patarimai. Gramatinės formos ir jų vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Aldona Paulauskienė ir Rita Miliūnaitė, vyr. red. Aldonas Pupkis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.

Kalbos patarimai. Kn. 1. Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Vitas Labutis, Aldonas Pupkis ir Jonas Šukys, vyr. red. Aldonas Pupkis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.

Kalbos patarimai. Kn. 2. Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Aldonas Pupkis ir Jonas Šukys, vyr. red. Aldonas Pupkis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.

Kalbos patarimai. Kn. 3. Sintaksė: 2. Įvairūs dalykai. Sud. Rita Miliūnaitė, teksto aut. Vitas Labutis ir Aldonas Pupkis, vyr. red. Aldonas Pupkis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Parengė N. Sližienė ir A. Valeckienė. Vilnius: Mokslas, 1989.

Miliūnaitė R. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Serija Opera linguistica Lithuanica 3, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Miliūnaitė R. Būvio raiškos būdvardiškaisiais žodžiais vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 77, 2004, 26–39.

Miliūnaitė R. Žodžių tvarka: normos ir jų pažeidimai. – Kalbos kultūra 79, 2006, 173–196.

Miliūnaitė R. Jungtuko bei normos – užtemimui prasidedant. – Gimtoji kalba 10, 2007, 3–10.

Miliūnaitė R. Jungtuko bei vartosena – užtemimas tęsiasi. – Gimtoji kalba 11, 2007, 11–16.

Miliūnaitė R. Normų nestabilumo priežastys būvio konstrukcijose su veiksmažodžiu tapti. – Kalbos kultūra 85, 2013, 46–60. Prieiga internete.

Murinienė L. Verstinių Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų pavadinimų tipai. – Kalbos kultūra 81, 2008, 170–184. Prieiga internete.

Murinienė L. Veiksmažodžio skatinti vartosena verstiniuose Europos Sąjungos dokumentuose. – Kalbos kultūra 85, 2013, 103–112. Prieiga internete.

Murinienė L. Sintaksės norminimo klausimu. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika, 2014 16 (1), 81–86.

Pažūsis L. Kalba ir vertimas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. Prieiga internete.

Precedentų vadovas. Prieiga internete.

Sližienė N. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas T. 1–2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994–1998.

Šukys J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos. Kaunas: Šviesa, 1998.

Tarptautinių žodžių žodynas. Redaktorių taryba: Angelė Kaulakienė et al. Vilnius: Alma Littera, 2013.

Valiulytė E. Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinonimai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Valstybinės lietuvių komisijos Konsultacijų bankas. Prieiga internete.

Vaskelaitė R. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 2012, 60–97. Prieiga internete.

Vaskelaitė R. Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma. – Kalbos kultūra 85, 2013, 190–215. Prieiga internete.

Vladarskienė R. Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra, 77, 2004, 46–55.

Vladarskienė R. Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros. – Kalbos kultūra 82, 2009, 41–51. Prieiga internete.

Vladarskienė R. Linksnių vartojimas veiksmažodžių abstraktų junginiuose. – Kalbos kultūra 83, 2010, 173–184. Prieiga internete.

Vladarskienė R. Apriboto veiksmo laiko raiška Europos Sąjungos dokumentuose. –  Kalbos kultūra 84, 2011, 116–128. Prieiga internete.

Vladarskienė R. Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje kalboje. – Taikomoji kalbotyra 3, 2013. Prieiga internete.

Vladarskienė R. Žodžių peržiūrėti ir peržiūra vartojimas administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra 86, 2013, 112–123. Prieiga internete.