Jungtukas bei gali jungti tik artimos reikšmės žodžius, pvz.: Taip pat reikėtų didinti gebėjimą skaidriai valdyti valstybės lėšas ir kovoti su sukčiavimu bei korupcija, bet reikėtų vengti sudėtinio sakinio (ir sujungiamojo, ir prijungiamojo) dėmenims jungti, pvz.: 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei (–ir) nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai; 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (–kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB); Nustatyti, kad Vykdomąją tarybą sudarytų devyni nariai, kurie turėtų išimtinę atsakomybę nustatyti palūkanų normas, ir būtų pakeista dabartinė sistema bei būtų išvengta dar sudėtingesnių sprendimų priėmimo ateityje (–kurie turėtų išimtinę atsakomybę nustatyti palūkanų normas, būtų pakeista dabartinė sistema ir būtų išvengta dar sudėtingesnių sprendimų priėmimo ateityje).

Artima žodžių reikšmė kartais gali būti suvokiama subjektyviai. Jungtukas bei vengtinas, jei jis jungia priešingos reikšmės žodžius, pvz.: bylų panašumai bei (–ir) skirtumai; grėsmė bei (– ir) perspektyva; Komisija pirmą kartą įvertino valstybių narių pateiktas nacionalines strategijas ir pateikė konkrečias pastabas dėl kiekvienos valstybės narės strategijos pranašumų bei (– ir) trūkumų; Darbo tikslas – padėti nustatyti ES finansinių ataskaitų patikimumą ir pajamų bei išlaidų (– ataskaitų patikimumą, taip pat pajamų ir išlaidų) tvarkingumą; Rasti naujų būdų padėti itin įsiskolinusioms valstybėms narėms atkurti viešuosius finansus ir subalansuoti įplaukas bei (–ir) išlaidas.