Administracinėje kalboje žodis metas paprastai vartojamas šiomis reikšmėmis: 1) gyvenamasis laikas, tam tikras jo tarpas, pvz.: Asmenims toliau taikomos šiuo metu galiojančios taisyklės, susijusios su kelionės tikslą patvirtinančiais dokumentais; 2) laikas, tinkamas ar nustatytas kam vykti, terminas, pvz.:  Dabar metas apibendrinti pažangą, padarytą sprendžiant tuos uždavinius ir nustatyti likusias šio proceso spragas. 2013 m. buvo metas, kai anksčiau įvardyta rizika, ypač susijusi su sutarčių apsauga ir bankų garantijomis, sukėlė rimtų problemų.

Antrąja reikšme vartojamas įnagininkas metu gali eiti su sukonkretėjusiais veiksmažodiniais daiktavardžiais, pvz.: Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.

Įnagininkas laiko tarpui reikšti gali būti vartojamas kaip šalutinis normos variantas, pvz.: krizės metu – per krizę; posėdžio metu – per posėdį, posėdyje; baudžiamojo proceso metu – per baudžiamąjį procesą; vizito metu – per vizitą.

Metu polinksnio reikšme vengtinas laikui reikšti su abstrakčiaisiais priesagos -imas (-ymas) daiktavardžiais (kai galima pakeisti padalyviu), pvz.: projektavimo metu – projektuojant; transportavimo metu – transportuojant, Reglamentu nustatytas reikalavimas transportavimo metu (–transportuojant) atskirti arklius; Pereinant prie labiau decentralizuotos gamybos sistemos sumažėtų transportavimo atstumai ir energijos nuostoliai transportavimo metu (–transportuojant patirti energijos nuostoliai);

Netinka laikotarpio metu, kai šalia vienas kito eina du tą patį reiškiantys žodžiai, pvz: Šalys turėtų būti skatinamos aktyviai dalyvauti kito programavimo laikotarpio metu (=per kitą programavimo laikotarpį / kitu programavimo laikotarpiu); Vieno paraiškų surinkimo laikotarpio metu (=Vienu paraiškų surinkimo laikotarpiu; Per vieną paraiškų surinkimo laikotarpį) pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką.  Vartojama, kai žodis metas ne dubliuoja laikotarpio reikšmę, o žymi to laikotarpio tam tikrą momentą ir vartojamas su pažyminiu, pvz.: Lietuvos valstybės valdymo institucijos teiks Europos Komisijai atitinkamą informaciją ir bet kuriuo programavimo laikotarpio metu informuos ją apie įvykius.


tuo pat metu

Šis žodžių junginys vartojamas, kai žodis metas turi tam tikro laiko tarpo reikšmę „tuo pačiu laiku“ pvz.: Pareiškėjas, dalyvaujantis įgyvendinant šią priemonę, tuo pat metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones; Asmuo tuo pat metu negali būti abiejų sandorio šalių atstovas; Ypač atkreipti dėmesį į patalpas, kuriose tuo pat metu yra šildymo radiatorių (įrenginių) ir vėsinimo sistemos jutikliai.

Junginys tuo pat metu netinka vartoti kaip siejamoji priemonė. Vietoj jo, atsižvelgiant į kontekstą, turi būti vartojama tačiau, vis dėlto, be to, taip pat (plg. anglų at the same time reikšmes), pvz.: ES 25 2006–2020 m. aukštojo išsilavinimo reikalaujančių darbo vietų procentinė dalis turėtų padidėti nuo 25,1 % iki 31,3 %, vidutinio lygmens kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų dalis taip pat turėtų nežymiai padidėti nuo 48,3 % iki 50,1 %. Tuo pat metu (=Tačiau) žemo išsilavinimo reikalaujančių darbo vietų dalis sumažėtų nuo 26,2 % iki 18,5 %, nepaisant 10 mln. laisvų darbo vietų (plg. angl. At the same time, <...>);

Europos Parlamentas siūlo, kad ES biudžete būtų aiškiai nurodytos visos kiekvienoje ES politikos srityje daromos investicijos, numatytos įvairiose ES biudžeto dalyse; tuo pat metu (=be to, taip pat) mano, kad Komisija taip pat turėtų pateikti investicijų poreikių, kurie numatyti visam planavimo laikotarpiui, įvertinimą (plg. angl. believes, at the same time, that the Commission should also provide);

Europos Parlamentas prašo Komisijos sukurti aktyvaus ūkininkavimo apibrėžtį, kuria valstybės narės galėtų vadovautis be papildomos administracinės naštos ar išlaidų; tuo pat metu (=be to, taip pat) būtina užtikrinti, kad tradicinė ūkininkavimo veikla būtų laikoma aktyvia ūkininkavimo veikla (plg. angl. while it should be ensured).