svarbi problema

Būdvardis svarbus vartojamas tada, kai kalbama apie didelę, paprastai teigiamą reikšmę turintį dalyką, pvz.: Šiame komunikate daugiausia dėmesio skiriama ES neteisėtų migrantų grąžinimo politikai, kuri yra svarbi kovos su neteisėta migracija priemonė; Sklandūs ir saugūs prekybos srautai nepaprastai svarbūs Europos Sąjungos ekonomikos augimui ir konkurencingumui; Nustatant šios direktyvos taikymo sritį itin svarbi yra specialiųjų ar išimtinių teisių sąvoka.

Anglų kalbos junginiai major problem, fundamental problem gana dažnai ne visai tiksliai verčiami žodžių junginiu svarbi problema. Pvz.: Nepageidaujamos reakcijos į vaistus yra svarbi (–didelė, esminė) ES visuomenės sveikatos problema; Dar neseniai svarbi (–didelė, esminė) problema, kliudanti įgyvendinti abipusio pripažinimo principą, buvo teisinio aiškumo dėl prievolės įrodyti trūkumas; Svarbi (–didelė, esminė) problema yra derybomis nustatomos kvotos.