valstybės atstovavimas / atstovavimas valstybei

Iš veiksmažodžio padarius daiktavardį, veiksmažodinio junginio priklausomojo dėmens galininkas virsta daiktavardinio junginio kilmininku, pvz.: patvirtinti biudžetą – biudžeto patvirtinimas; naudoti išteklius – išteklių naudojimas; apriboti ginkluotę – ginkluotės apribojimas; paskirstyti darbą – darbo paskirstymas (kilmininku žymimas tiesioginis žodžių junginio objektas). Taip pat kilmininku virsta veiksmažodinio junginio vardininkas, pvz.: bendrovės skyla – bendrovių skilimas; darbuotojai dalyvauja – darbuotojų dalyvavimas; kapitalas juda – kapitalo judėjimas (kilmininku žymimas žodžių junginio subjektas).

Veiksmo pavadinimus reiškiantys daiktavardžiai sudaro junginius su naudininku, kai veiksmažodžiai, iš kurių tie daiktavardžiai padaryti, valdo naudininką, pvz.: grąžinimas gavėjui (plg. grąžinti gavėjui), pranešimas spaudai (plg. pranešti spaudai), priklausymas teritorijai (plg. priklausyti teritorijai); atstovauja tautai (plg.atstovavimas tautai).

Taigi moterys atstovauja tautai – moterų atstovavimas tautai; ministras atstovauja Lietuvai – ministro atstovavimas Lietuvai. Valstybės atstovavimas, jeigu būtų kalbama, kad viena valstybė atstovavo kokiai nors valstybių grupei, sąjungai, bendrijai, plg. valstybė atstovavo (kam nors).

Veiksmažodinis daiktavardis atstovavimas dėsningai reikalauja naudininko (atstovavimas interesams), pvz.: Komitetas ir toliau primygtinai ragina užtikrinti tolygų pilietinės visuomenės atstovavimą (=atstovavimą pilietinei visuomenei). Tačiau nepeiktinas ir kilmininkas Lietuvos piliečių reikalavimų atstovavimas, kai subjektas su objektu negali būti supainiotas.

Veiksmažodinį junginį su įnagininku verčiant daiktavardiniu junginiu, linksnis paprastai lieka nepakitęs, pvz.: didžiuotis tėvyne – didžiavimasis tėvyne, rūpintis vaikais – rūpinimasis vaikais, naudotis paslauga – naudojimasis paslauga, taigi ir dalytis patirtimi – dalijimasis patirtimi. Todėl taisytini sakiniai: Organizuojami patirties dalijimosi (=dalijimosi patirtimi) seminarai mokykloms; Tad paprojekčio veikla nukreipta į patirties dalijimąsi (=dalijimąsi patirtimi); Bendradarbiavimas – tai patirties dalijimasis (=dalijimasis patirtimi), taip pat komandinis darbas bei pasikeitimas (keitimasis) turima informacija.