Vartojamas konkrečiai vietai ar aplinkai reikšti, pvz.: Stažavosi Europos Parlamento Socialistų frakcijoje.

Vartojamas veiksmo, veiklos, būsenos sričiai reikšti, pvz.: Trečdalis Arkties vandenyse sugautų žuvų parduodama Europos rinkoje; Bendrovė buvo blogesnėje padėtyje nei didesni konkurentai iš Europos ir Japonijos.

Vartojamas požymiui reikšti, nurodant konkrečią vietą, kai kilmininku reiškiamas požymis sudarytų kitos reikšmės junginį: plg. Europos Parlamento Socialistų frakcijos stažuotojas (priklauso frakcijai) ir stažuotojas Europos Parlamento Socialistų frakcijoje (laikinas, tik atvyko pasistažuoti) (reikšmių skirtumas); Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete ir ES ir Čilės jungtinio parlamentinio komiteto delegacija; Frakcijos bendradarbiavimas parlamente ir Parlamento frakcijos bendradarbiavimas.

Vartojamas požymiui, apibūdinančiam veiklos, būsenos reiškimosi sritį, kai vietininkas tai gali reikšti, pvz.: Didinamas užimtumas, ypač nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose; Didesnio skaičiaus nepalankioje socialinėje padėtyje esančių romų vaikų įtraukimas į sportą; Ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti vykdyti koordinuotą kovos su korupcija sporto srityje politiką.

Vengtinas daikto požymiui reikšti, kai apibūdinama to daikto ypatybė, o ne vieta, pvz.: Transporto infrastruktūra Baltijos regione (–Baltijos regiono transporto infrastruktūra) yra mažiausiai išvystyta visoje Bendrijoje; Universiteto Prancūzijoje (–Prancūzijos universiteto) mokslininkai apskaičiavo, kad ...

Vietininkas santykiuose neteiktinas požymiui reikšti, pvz.: Didelių pokyčių abiejų šalių santykiuose (=Didelių abiejų šalių santykių pokyčių) galima tikėtis jau dabar; Lietuvos politika santykiuose su Baltarusija yra nesavarankiška (=Lietuvos santykių su Baltarusija politika yra nesavarankiška); Elementarus žmogiškumas tarpusavio santykiuose (=tarpusavio santykių žmogiškumas); Apsiribota patikslinimais, susijusiais su institucijos įgaliojimais santykiuose (=dėl santykių) su nacionalinėmis kompetentingomis institucijoms; Europos Sąjungoje toliau plėtoti konkurencingą socialinę ekonomiką, pritaikytą žmonių poreikiams jų socialiniuose santykiuose (=kurie atsiskleidžia per jų socialinius santykius).

Nevartotina atsižvelgti veiksmuose, pvz.: Užtikrinti, kad į teisėtas nepilnamečių teises į apsaugą nuo žalos bus visiškai atsižvelgta visuose atitinkamuose veiksmuose, priemonėse arba sprendimuose, susijusiuose su saugumo ir laisvės internete stiprinimu (=atsižvelgta atliekant visus atitinkamus veiksmus, priimant priemones arba sprendimus, susijusius su saugumo ir laisvės internete stiprinimu).

Dalyvauti (dalyvavimas) nevartojama su abstrakčiųjų daiktavardžių vietininkais, pvz.:

dalyvauti pasiūlyme / kvietime: Japonijos gamintojai kartais planuodavo dalyvauti Europos pasiūlymuose / kvietimuose teikti paraiškas (=atsiliepti į Europos pasiūlymus / kvietimus teikti paraiškas; teikti paraiškas pagal Europos pasiūlymus / kvietimus);

dalyvauti pažeidime: Bendrovė netiesiogiai pripažino dalyvavusi pažeidime (=pripažino padariusi pažeidimą / buvusi pažeidimo dalyve / dalyvavusi padarant pažeidimą);

dalyvauti valdyme: Skatinama dalyvauti išteklių valdyme (=valdant išteklius, atliekant išteklių valdymą); Darbuotojai, kurie dalyvauja sutarčių valdyme (=atliekant sutarčių valdymą), pasirašo interesų konflikto nebuvimo deklaraciją. Vietininkas netinka, kai reiškiamas veiksmo laikas, pvz.: Šalies pareigūnas gali pateikti tokią informaciją, kuri gali būti reikalinga ginčo svarstyme (=svarstant ginčą); dalyvauja įstatymo svarstyme, projekto svarstyme taisytina svarstant įstatymą, projektą.

Vartojama, kai daiktavardžiai sukonkretėja, t. y. vartojami su derinamaisiais pažyminiais dalyvavo (pirmajame, antrajame, viešajame) svarstyme; Komisija šį pareiškimą galėjo aiškinti kaip rodantį, jog minėtos įmonės pačios dalyvavo bendrajame susitarime. Galimi raiškos sinonimai, pvz.: Į bendrąją poziciją įtraukta maždaug du trečdaliai Europos Parlamento pirmajame svarstyme / per pirmąjį svarstymą pasiūlytų pakeitimų; Komisija pasilieka teisę grįžti prie šio klausimo antrajame svarstyme / per antrąjį svarstymą.

Tačiau negerai nagrinėjama pirmajame svarstyme – taisoma per pirmąjį svarstymą; galėtų būti pirmuoju svarstymu; daro pertrauką klausimo svarstyme taisoma daro klausimo svarstymo pertrauką; trečiajame svarstyme nebuvo pakeitimų taisoma per trečiąjį svarstymą pakeitimų nebuvo pateikta, priimta.


rekomendacija srityje

Daikto požymiui reikšti vietininkas vengtinas. Taisoma kilmininko linksniu: 2 skirsnyje pateikiamos rekomendacijos kiekvienoje penkių pakte nagrinėjamų sričių (–visų penkių pakte nagrinėjamų sričių rekomendacijos); plg. angl. presents recommendations, looking in turn at each of the five areas of the Pact; Komisija teikia rekomendacijas šiose srityse <...> (–šių sričių rekomendacijas); plg. angl. The Commission makes reccommendations in the following areas.