panaudoti gelbėti bankus

Netaisyklingai vartojamas galininkas, paskirčiai (ją rodo veiksmažodžio panaudoti leksinė reikšmė, kokiam tikslui skirtos lėšos) reikšti vartojamas naudininkas, pvz.: Viešosios lėšos visų pirma panaudotos gelbėti sudėtingiausioje padėtyje atsidūrusius bankus (=sudėtingiausioje padėtyje atsidūrusiems bankams gelbėti).


panaudoti su padalyviu

Padalyvis vengtinas paskirčiai reikšti (su veiksmažodžiais naudoti, panaudoti, įgyvendinti ir pan.), pvz.: Prireikus esamų sektorių dialogų rezultatai bus panaudoti plėtojant į šią strategiją įtrauktas iniciatyvas (–į šią strategiją įtrauktoms iniciatyvoms plėtoti); Komitetas rekomenduoja patirtį, įgytą įgyvendinant šį priemonių rinkinį, panaudoti plėtojant žaliosios infrastruktūros strategiją (–žaliosios infrastruktūros strategijai plėtoti); Šiuos rezultatus reikėtų geriau panaudoti kuriant politinę strategiją (–politinei strategijai kurti); Tačiau tokius duomenis būtų galima panaudoti rengiant patikimus rizikos vertinimus (–patikimiems rizikos vertinimams rengti); Yra didelis pavojus, kad ginklai bus panaudoti vykdant šiurkščius tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus (–šiurkštiems tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams vykdyti).


pasinaudodamas

Vengtina, kai kalbama ne apie vienkartinį, o apie nuolatinį ar ilgalaikį veiksmą, geriau būtų vartoti nepriešdėlinę formą – naudodamiesi sistemomis, rinka, pranašumais, aplinkybėmis; naudodamosi patirtimi, pvz.: Apskaičiuota, kad 2011 m. į ES oro uostus pasinaudodami (–naudodamiesi) geležinkelių transporto sistemomis atvyko 23 mln. keleivių; Bankai pradėjo naudoti indėlius nacionaline valiuta paskoloms užsienio valiuta finansuoti, pasinaudodami (–naudodamiesi) apsikeitimo sandorių rinka; Valstybės narės labai pagerino MVĮ verslo sąlygas, pasinaudodamos (–naudodamosi) geriausia patirtimi.