Galima skirti keturias veiksmažodžio peržiūrėti reikšmes, būdingas dabartinei administracinei kalbai:

1) apžiūrėti, permesti akimis, peržiūrėti duomenis, informaciją, įrašą, pvz.: Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, duomenų gavėjui sudaroma galimybė informaciją peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu;

2) patikrinti, t. y. nustatyti būklę, padėtį, paprastai siekiant įvertinti, ar ją pakeisti ir gerinti, pvz.: Taryba iki 2010 m. liepos 22 d. turėjo peržiūrėti 2 straipsnį, kad nuspręstų, ar tokius pareiškimus galima atnaujinti; Komisija peržiūri jos taikymą ir pateikia Tarybai šios direktyvos veikimo ataskaitą; Reikėtų peržiūrėti dabartines vadovavimo ir administravimo struktūras ir įvertinti, ar reikia pakeitimų ir kokių; Valstybės narės užtikrina, kad ekstremaliųjų situacijų likvidavimo planai būtų reguliariai išbandomi, peržiūrimi ir persvarstomi;

3) pakeisti, patikslinti siekiant tam tikrų tikslų, priderinti prie pasikeitusių aplinkybių, pvz.: Taip pat pabrėžta, kad reikia peržiūrėti (plg. pakeisti, patikslinti) reglamentavimo sistemą ir pensijų modelius taip, kad būtų užtikrintas privačių pensijų saugumas; Pačia direktyva papildomai griežtinami peržiūrėtų rekomendacijų elementai; Peržiūrėtos SVP (Sutarties dėl viešųjų pirkimų) tekstas yra aiškesnis ir skaidresnis, juo užtikrinamos vienodos viešųjų pirkimų procedūrų sąlygos tiekėjams;

4) teis. persvarstyti, apsvarstyti iš naujo, pvz.: Komisijos sprendimai teismine tvarka gali būti peržiūrėti dviejose instancijose; Ginčijamą sprendimą priėmė administracinė institucija ir jokia teisminė institucija neturi kompetencijos peržiūrėti visų jo aspektų; Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas prašymas, kuriuo pareiškėjas prašo peržiūrėti jos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo.