Veiksmažodis vartojamas kvietimui į talką ar rinkimui į būrį reikšti, pvz.: Komisija šiam darbui turėtų pasitelkti aukščiausios kvalifikacijos ekspertus.

pasitelkiant, pasitelkdami

Netinka verčiant anglų kalbos junginius su prielinksniu through, plg.: through programmes, through technologies, through measures, through project, through cooperationpasitelkiant programas, technologijas, priemones, projektą, bendradarbiavimą. Turėtų būti: įgyvendinant programas, taikant technologijas, taikant priemones (imantis priemonių), vykdant (įgyvendinant) projektą, bendradarbiaujant. Kartais žodis pasitelkti vartojamas neapsisprendus, ką būtų geriausia vartoti verčiant angl. use, using. Plg.: using standard statistical techniques – pasitelkdami metodus; use approximations when determining the cut-off – pasitelkdami apytiksles sumas.

Sudaryti Sąjungos bendrovėms palankesnes sąlygas patekti į rinką, visų pirma pasitelkiant (=įgyvendinant) programas, kuriomis joms teikiama parama; Visuotinius uždavinius kosmose ir Žemėje reikėtų spręsti pasitelkiant (=taikant) novatoriškas technologijas; Audito Rūmai, pasitelkdami (=taikydami) statistikos metodus, įvertina kiekvieno specialiojo įvertinimo ir viso biudžeto išlaidų labiausiai tikėtiną klaidų lygį.