Tarptautinis žodis vartojamas reikšme „tam tikrais duomenimis paremtas reiškinio ateities arba proceso raidos numatymas“, pvz.: Valstybių narių įsipareigojimų, mokėjimų ir mokėtinų įnašų 2013, 2014 ir 2015 m. Europos plėtros fondui finansuoti prognozė; administracinėje kalboje dažnai nurodomas prognozės laikotarpis, pvz.: 2014 m. finansinė padėtis ir 2015–2016 m. prognozės; 2013 m. rudens prognozė.

Prognozės turinys paprastai nurodomas kilmininku, pvz.: vidaus rinkos raidos prognozė; pinigų srautų prognozė, gyventojų skaičiaus prognozė; prognozės rūšis gali būti žymima ir būdvardžiu, pvz.: ekonominė, finansinė, regioninė, ilgalaikė prognozė. Kilmininku gali būti nurodomas ir prognozuojantis subjektas, pvz.: Tarptautinio valiutos fondo prognozė; Komisijos tarnybų prognozė; valdžios institucijų prognozė.

Jei kilmininko pozicija jau užimta, prognozės turiniui apibūdinti vartojama prielinksnio dėl konstrukcija, pvz.: Stabilumo programos 2012–2013 m. projekcijos iš esmės atitinka Komisijos tarnybų 2012 m. pavasario prognozę dėl ekonomikos augimo tempo, struktūros ir darbo rinkos pokyčių; Nepaisant to, sandorių prognozė atliekama apie visas turimas finansines priemones, t. y. apie privilegijuotąsias paskolas, subordinuotąsias paskolas, rizikos pasidalijimo paskolas ir tiesioginį arba netiesioginį kapitalą (=prognozė atliekama dėl visų turimų finansinių priemonių, t. y. dėl privilegijuotųjų paskolų, subordinuotųjų paskolų, rizikos pasidalijimo paskolų ir tiesioginio arba netiesioginio kapitalo).

Prognozės turiniui nurodyti netinka prielinksnio apie konstrukcijos, pvz.: Skelbiama ilgalaikė prognozė apie reikšmingus įstatymų, reglamentų, tvarkos ar įrangos pakeitimus (=ilgalaikė įstatymų, reglamentų, tvarkos ar įrangos reikšmingų pakeitimų prognozė); Nurodyta ICI padaryta prognozė apie jos rinkos dalies mažėjimą ateinančiais mėnesiais (=jos rinkos dalies mažėjimo ateinančiais mėnesiais prognozė); Metinis įvertinimas apima numatomą džiuto gamybos pajėgumą būsimais metais ir prognozę apie džiuto gamybą, vartojimą ir prekybą kitais kalendoriniais metais (=džiuto gamybos, vartojimo ir prekybos kitais kalendoriniais metais prognozę).

Dar žr. apie; dėl.