po su veiksmažodiniais daiktavardžiais

Po su veiksmažodžių abstraktais vengtinas laikui reikšti, siūloma keisti dalyvinėmis ar padalyvinėmis konstrukcijomis, pvz.: Pakeitimai dėl taikytinos teisės, padaryti po sutarties sudarymo (–sudarius sutartį), negali neigiamai paveikti trečiųjų šalių teisių.

Gali būti vartojamas apkonkretėjusių daiktavardžių, turinčių priesagą -imas (-ymas) kilmininkas su prielinksniu po; tokių daiktavardžių konkretėjimą rodo su jais vartojami pažyminiai (pvz., pirminis, pradinis, galutinis) arba daugiskaitos forma, pvz.: Prireikus valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia savo nuomonę per 10 darbo dienų po pradinio prašymo pateikimo; Po svarstymų dėl proporcingumo ir piliečių pagrindinių teisių laikymosi linkstama apriboti į sistemą įtrauktinų pranešimų rūšis.

Vengtinų konstrukcijų su po vartojimą skatina ir analogija su iki ir nuo konstrukcijomis, kurios gali būti vartojamos su abstrakčiaisiais veiksmažodiniais daiktavardžiais, pvz.: Todėl Taryba teigia, kad iki ir po sutarties pasirašymo Bendrijoje saugomo kilmės vietos pavadinimo „šampanas“ apsaugą bei vartojimo taisykles reglamentuoja reglamentai; Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Galimi vengtinų konstrukcijų taisymo variantai: prielinksnio nuo konstrukcija, šalutiniai sakinio dėmenys arba abstraktų konstrukcijos veiksmą galima sukonkretinti pridedant žodžius dienos (datos, momento), pvz.: Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo; Šios institucijos išduoda naują pažymėjimą per penkias darbo dienas po išsamaus prašymo naujai išduoti pažymėjimą gavimo datos; Šis susitarimas įsigalioja per 30 dienų, kai Šalys pasikeičia raštiškais pranešimais.

Įsigalėjusi formuluotė: Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.